Polityka prywatności

 1. Spectrum IT Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS nr 0000542144 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod adresem: Warszawa 03-828, ul. Mińska 63a, NIP 7010463136, REGON 360749667., jako właściciel sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://haiteku.pl (zwanym dalej: „haiteku”), przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników haiteku, ich danych osobowych oraz bezpieczeństwa przetwarzania tych danych.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników haiteku jest SPECTRUM IT SP. Z O.O. Z uwagi na dyspozycję przepisu art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), nie powołał inspektora ochrony danych.
 3. Dane osobowe użytkowników haiteku są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami RODO.
 4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwia korzystanie z haiteku.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, nadto za uprzednią zgodą użytkowników, powyższe dane mogą być przetwarzane przez Spectrum IT Sp. z o.o w celach marketingowych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, użytkownik haiteku w każdym czasie ma prawo do prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, że żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych skutkować może rozwiązaniem zawartej umowy wobec braku możliwości jej wykonania.
 7. Spectrum IT Sp. z o.o gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających haiteku i korzystających z jego funkcjonalności. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu sklepem haiteku, okresowym analizom statystyki odwiedzin i aktywności, oraz analizom funkcjonalności haiteku.
 8. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, dane osobowe Klienta wskazane w ust. 1 nie będą przekazywane dalej za wyjątkiem podmiotu świadczącego obsługę podatkowo księgową Administratora jak również poza wyjątkiem sytuacji w których Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 10. Jeżeli użytkownik sklepu internetowego na stronie haiteku wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887,
  numer REGON 301345068. 
 11. Jeżeli użytkownik sklepu internetowego na stronie haiteku wybierze sposób dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, jego dane osobowe zostaną przekazane firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym dla dostawy pod adres wskazany przez użytkownika.
 12. Haiteku wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Polityka cookies zawarta jest w odrębnym dokumencie pod tytułem „Polityka wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową haiteku” dostępnym w zakładce „Polityka cookies”.
 13. Haiteku może zawierać linki (odnośniki) do innych stron www., Spectrum IT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając z linku (odnośnika) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności stosowaną w serwisach internetowych, do których odsyłają linki (odnośniki). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie haiteku.
 14. Dane osobowe użytkowników haiteku będą przechowywane i przetwarzane przez okres obowiązywania umowy zawartej ze Spectrum IT Sp. z o.o. i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz w niezbędnym zakresie przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji danych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Spectrum IT Sp. z o.o jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące polityki prywatności użytkownicy haiteku mogą kierować na adres: info@haiteku.pl.
 15. Rozwój haiteku, postęp technologiczny lub zmiana przepisów prawa może spowodować potrzebę lub obowiązek wprowadzenia zmian do polityki prywatności. W przypadku zmiany polityki prywatności stosowne modyfikacje zostaną opublikowane na stronie haiteku, w zakładce „Polityka prywatności”.